VI CÁ MẬP

VI CÁ MẬP THƯỢNG HẠNG - VIP

VI CÁ MẬP LOẠI 2


VI CÁ MẬP

Hình thức: Vi cá mập đại dương loại cao cấp thượng hạng kích thước lớn 3-4 vi đạt 100gram, loại cao cấp nhỏ hơn 20-25 vi đạt 100gram.